Funktionsafprøvning

https://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version2/Tekniske-bestemmelser/11/BRV/Funktionsafprovning

https://evu.dk/wp-content/uploads/2019/06/Funktionsafpr%C3%B8vning-af-bygningsinstallationer.pdf

D. 1. juli 2017 indførte der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som funktionsafprøvningerne omfatter er:

• Ventilationsanlæg

• Varme og køleanlæg

• Belysningsanlæg

• Elevatorer

De nye krav er en styrkelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for ventilation, varme- og køleanlæg, belysning og elevatorer.

Ventilationsanlæg

Der skal gennemføres funktionsafprøvning af ventilationsanlæg før af-levering. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til:

• Luftmængder (nominel luftstrøm)

• Specifikt elforbrug til lufttransport (SEL-værdi)

samt at eventuel behovsstyring fungerer efter hensigten.

Ifølge bygningsreglementet §421, skal ventilationsanlæg projekteres, udføres, indreguleres og afleveres som anvist i DS 447, Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.

Vejledning om funktionsafprøvning af ventilationsanlæg er derfor baseret på kravene i DS 447.

Varme og køleanlæg

Der skal udføres en funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg før ibrugtagning. Varme- og køleanlæg er som defineret i DS 469. Funkti-onsafprøvningen skal påvise om varme- og køleanlægget overholder bygningsreglementets krav til:

• Indregulering af vand- eller luftstrømme

• Styring

Belysningsanlæg

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise om belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til:

  • Belysningsstyrken

Samt at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten.

Elevatorer

Der skal gennemføres funktionsafprøvning af elevatorers energiforbrug før ibrugtagning. Kravet gælder for både elevatorer i nybyggeri og installation af nye elevatorer i eksisterende bygninger.

Bestemmelsen gælder kun for elevatorer med en mærkelast af elevatorstolen på op til 2000 kg.

Funktionsafprøvning

Normalt udfører entreprenøren ved projektets afslutning sin egenkontrol og indregulering. Herefter udføres
funktionsafprøvningerne som beskrevet i udbudsmaterialet.


• Funktionsafprøvningen gennemgås og resultatet fører enten til en accept af afleveringen eller til
iværksættelse af fejlfinding og udbedring.


• Funktionsafprøvningen med test og målinger skal altså udføres efter at entreprenøren har udført sin
egenkontrol og indregulering af f.eks. luft- og vandmængder, men inden selve projektet er accepteret og
overdraget

Kontakt Abalon for sparring om dine opgaver.